Az adatvédelmi törvények, különösen az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) szempontjából felelős:

Bauer Hallen und Zeltsysteme GmbH
Industriestraße 30a
D – 63920 Großheubach
info@zeltbauer.eu

Általános információk

Az Ön személyes adatait (például megszólítását, nevét, címét, e-mail-címét, telefonszámát) kizárólag a német adatvédelmi törvény és az Európai Unió (EU) adatvédelmi jogszabályai szerint dolgozzuk fel. Az alábbi rendelkezések tájékoztatják Önt a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ez az adatvédelmi nyilatkozat csak a saját weboldalainkra érvényes. Ha a webhelyünkről hivatkozásokon keresztül más oldalakra lép tovább, ott is tájékozódjon az adatkezelés módjáról.

  Személyes adatok

  Az Ön által megadott személyes adatokat, például a nevét, a címét és az e-mail-címét kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ha nem jön létre közöttünk szerződéses kapcsolat, akkor ezeket az adatokat töröljük, kivéve akkor, ha kifejezetten beleegyezik azok tárolásába.

  Tudnivalók a cookie-król

  (1) Webhelyünk optimalizálásához cookie-kat használunk. Ezek kis méretű szöveges fájlok, amelyek a számítógép memóriájában tárolódnak. Ezek a cookie-k a böngésző bezárása után törlődnek. Más cookie-k a számítógépen maradnak (tartós cookie-k), és a következő látogatás alkalmával is biztosítják a felismerési funkciót. Ennek köszönhetően jobb felhasználói élményt tudunk kínálni látogatóinknak. (2) Ön kifejezetten elfogadja a következőket: Cookie-kat használunk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk Önnek. Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát. (3) A cookie-k tárolását megakadályozhatja, ha a böngésző beállításaiban kiválasztja a „Cookie-k tiltása” lehetőséget. Ez azonban a funkciók korlátozását okozhatja a szolgáltatásainkban.

  Elemzés a Google Analytics használatával

  Ez a webhely a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics nevű internetes elemzési szolgáltatást használja. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” alkalmaz: ezek a számítógépén tárolt szöveges fájlok lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által az Ön webhelyhasználatáról generált információk általában egy Egyesült Államokban működő Google-szerverre kerülnek. Ha azonban a webhelyen aktiválja az IP-anonimizálást, akkor a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség más országaiban az elküldés előtt csonkolja az IP-címét. Kivételes esetekben előfordulhat az is, hogy a rendszer a teljes IP-címet elküldi a Google egyesült államokbeli szerverére, és a csonkolásra ott kerül sor. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyen végzett tevékenységekről szóló jelentések összeállításához, valamint a webhely használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a webhely üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics szolgáltatás keretében megadott IP-cím nem lesz összevonva más Google-adatokkal. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; ugyanakkor vegye figyelembe, hogy ilyen esetben a webhely funkciói nem mindig képesek teljes körűen működni.

  Ez a webhely a „anonymizeIP()” beállítással használja a Google Analytics szolgáltatást, így az IP-címek feldolgozása csak csonkolt formában történik, annak érdekében, hogy kizárható legyen a személyes azonosítás lehetősége.

  Az adatgyűjtést egy leiratkozási cookie beállításával is megakadályozhatja. Ha szeretné megakadályozni a jövőbeli adatgyűjtést a weboldal meglátogatása során, kattintson ide::

  Az érintett személy jogai

  Ha az Ön személyes adatait feldolgozzák, akkor Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) értelmében érintett személy, és a következő jogokat érvényesítheti az adatkezelővel/adatfeldolgozóval szemben:

  Adathozzáféréshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: (1) a személyes adatok feldolgozásának céljai; (2) a feldolgozott személyes adatok kategóriái; (3) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; (4) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; (5) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; (6) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (7) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; (8) a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Önnek joga információt kérni arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat átadták-e harmadik országbeli címzetteknek vagy nemzetközi szervezeteknek. Ebben az összefüggésben igényelheti a megfelelő garanciákat a GDPR 46. ​​cikke szerint az átruházással kapcsolatban.

  A helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelőnek késedelem nélkül el kell végeznie a helyesbítést.

  Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (1) ha vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (2) ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; (3) ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (4) ha Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása korlátozott, ezeket az adatokat – a tárolásuktól eltekintve – csak az Ön beleegyezésével, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére, továbbá valamely egyéb uniós vagy tagállami közérdek jelentős céljaira használhatják fel. Ha a feldolgozás korlátozása a fenti feltételeknek megfelelően módosult, akkor az adatkezelő értesíti Önt a korlátozás feloldása előtt.

  A törléshez való jog

  a) Törlési kötelezettség Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (1) Az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. (2) Ön visszavonja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésében szereplő a) pont vagy 9. cikkének (2) bekezdésében szereplő a) pont értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. (3) Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen. (4) Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen kezelték. (5) Az Önre vonatkozó személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. (6) Az Önre személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. b) Harmadik felek tájékoztatása Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Önre vonatkozó személyes adatokat, és a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése értelmében azokat törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön mint érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. c) Kivételek A törlésre vonatkozó jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: (1) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (2) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; (3) a GDPR 9. cikkének (2) bekezdésében szereplő h) és i) pontnak, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; (4) a GDPR 89. cikkének (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az a) pontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy (5) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez..

  Értesítési jog

  Amennyiben Ön érvényesítette a az adatok helyesbítésére, törlésére vagy feldolgozásának korlátozására vonatkozó jogát az adatkezelő felé, az adatkezelő köteles minden olyan címzettet tájékoztatni az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy kezelésük korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Emellett az adatkezelő kérésre köteles Önt tájékoztatni e címzettekről

  Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Emellett jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: (1) az adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és (2) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való ezen jog gyakorlása során Ön jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez ugyanakkor nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adatok hordozhatóságához való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

  A tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor az Önre vonatkozó személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan – és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve – Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

  A hozzájárulás visszavonásának joga

  Ön jogosult arra, hogy az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

  Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; (2) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy (3) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. Az említett döntések nem alapulhatnak a személyes adatoknak a GDPR 9. cikke (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor. A (1) és (3) bekezdésben említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

  Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikke alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.